uniPAY
uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
se sídlem: Třebíč, Průmyslová zóna 161, PSČ 674 01
IČ: 262 24 992
zaps. v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 38195
Všeobecné obchodní podmínky užívání mobilní
aplikace uniPAY
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
Vymezení pojmů
„Provozovatel aplikace je společnost UNICODE SYSTEMS, s.r.o., IČ: 26224992, se
sídlem Třebíč, Průmyslová zóna 161, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38195.
„Aplikace“ je mobilní aplikací s názvem uniPAY, mezi jejíž hlavní funkcionality patří
aktualizované informace o vybraných čerpacích stanicích, cenách pohonných hmot a službách
čerpacích stanic, které jsou zapojené do věrnostního programu slev uniPAY. Aplikace je
dostupná na Google play a AppStore, a to pro mobilní zařízení s operačními systémy Android
a IOS.
„VOP“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání mobilní aplikace uniPAY. Tyto
Všeobecné obchodní podmínky ívání mobilní aplikace uniPAY jsou Uživateli dostupné
mimo jiné na webových stránkách www.UNIPAY.cz.
„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a
v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami užívání mobilní aplikace uniPAY,
a to mezi ivatelem a Provozovatelem aplikace, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k
užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených ve smlouvě a těchto Všeobecných
obchodních podmínkách užívání mobilní aplikace uniPAY.
„Licence“ znamená nevýhradní licenci k ívání Aplikace za podmínek uvedených ve
Smlouvě a v těchto VOP.
„Uživatel“ je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba odlišná od Provozovatele aplikace nebo
Poskytovatele, která řádně a v souladu se Smlouvou a VOP užívá Aplikaci.
„Poskytovatel“ je provozovatel čerpací stanice zapojené do věrnostního programu slev
uniPAY.
„Uživatelský účet“ je neveřejnou částí Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání
přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu. Disponuje-li mobilní zařízení Uživatele
funkcionalitou biometrického ověření, může si Uživatel nastavit, aby k přístupu do Aplikace
byla místo zadání přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu využívána tato forma
autentizace.
Bezpečnostní kód“ znamená unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla zvoleného
Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu
prostřednictvím Aplikace.
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
Uzavření Smlouvy o užívání aplikace
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání mobilní aplikace uniPAY (dále jen „VOP“)
jsou součástí smlouvy, kterou uzavírá Uživatel se společností UNICODE SYSTEMS, s.r.o.,
IČ: 26224992, se sídlem Třebíč, Průmyslová zóna 161, PSČ 674 01, zapsané u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 38195 (dále jen Provozovatel aplikace“) a podrobně popisují
závazná pravidla a podmínky používání online Aplikace s názvem uniPAY (dále jen
„Aplikace“). Tyto VOP blíže upravují vztah mezi Provozovatelem aplikace a Uživatelem.
1.2. Aplikace je určena Uživatelům, kteří se jejím prostřednictvím zapojí do věrnostního
programu slev uniPAY a jejím účelem je zejména umožnit čerpat pohonné hmoty a využívat
další služby nabízené Poskytovatelem se slevou, přičemž úhradu za toto zboží a služby bude
hradit Uživatel přímo jednotlivým Poskytovatelům.
1.3. Aplikace je Uživateli zpřístupněna zejména po jejím stažení do mobilního zařízení
Uživatele v obchodech s elektronickými mobilními aplikacemi Google Play nebo AppStore.
Smlouva mezi Provozovatelem aplikace a Uživatelem je uzavřena s využitím prostředků
komunikace na dálku, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Uživatel nese veškeré náklady, které
mu vzniknou v souvislosti s uzavřením Smlouvy a užíváním Aplikace (zejména náklady na
internetové připojení). Zobrazení textu „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“
v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele
aplikace. Kliknutí Uživatele na tlačítko s tímto textem a vyplněním příslušných údajů
v registračním formuláři je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany
Uživatele a tímto je proces uzavře Smlouvy ukončen. Zároveň tímto krokem Uživatel
vyjadřuje souhlas se zněním těchto VOP. Smlouva mezi Provozovatelem aplikace a
Uživatelem může být dále uzavřena rovněž písemnou formou, tedy objednávkou, kdy podpis
Smlouvy, resp. objednávky nahrazuje výše zmíněný akt kliknutí na tlačítko „Souhlasím
s všeobecnými obchodními podmínkami“.
1.4. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, má se za to, že byla uzavřena na dobu neurčitou.
1.5. sledně bude Uživatel vyzván k udělení oprávnění v operačním systému mobilního
zařízení.
Pro operační systém iOS Aplikace požádá o povolení:
přístupu k poloze mobilního zařízení
zobrazování notifikací
přístupu ke kameře
Pro operační systém Android Aplikace požádá o povolení:
přístupu k poloze mobilního zařízení
přístupu ke kameře
přístupu k úložišti telefonu
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
Užívání Aplikace
2.1. Uživatel se zavazuje užívat tuto Aplikaci pouze v souladu se Smlouvou a zněním VOP a
nijak nezasahovat do práv Provozovatele aplikace nebo třetích osob. Uživateli je zakázáno
užívat Aplikaci tak, aby došlo k porušení právních předpisů nebo oprávněných zájmů
Provozovatele aplikace. Dále se uživatel zejména zavazuje prostřednictvím aplikace:
nezveřejňovat texty nebo jakékoliv jiné projevy podněcující k násilí nebo potlačování
lidských práv a svobod
nešířit sdělení, jehož obsah je hrubě urážlivý, se sexuální tématikou nebo navádějící
ke spáchání trestného činu, popř. s klamavým či škodlivým obsahem nebo
poškozujícím Provozovatele aplikace či třetí osoby, nebo který je v rozporu s dobrými
mravy
neužívat Aplikaci k jakýmkoli nezákonným činnostem
neužívat Aplikaci jiným způsobem, než který Provozovatel aplikace připouští
smlouvou nebo VOP
nezasahovat nijak do Aplikace, zejména do jejího vzhledu, vlastností nebo funkcí a
nenarušovat stabilitu, bezpečnost nebo plynulý chod aplikace
2.2. Uživatel se zavazuje dodržovat výše uvedené povinnosti, přičemž bere na vědomí, že
v případě jejich poruše odpovídá Provozovateli aplikace za škodu, kterou takovým
jednáním způsobí Provozovateli aplikace nebo třetím osobám. Provozovatel aplikace je
oprávněn kontrolovat dodržování povinností Uživatele stanovených smlouvou, těmito VOP a
platnými právními předpisy. Při porušení povinností Uživatele je Provozovatel aplikace
oprávněn Uživatelský účet takového ivatele zablokovat nebo odstranit obsah, který bude
Provozovatelem aplikace vyhodnocený jako nepřípustný nebo v rozporu s výše uvedenými
pravidly.
2.3. Uživatel se dále zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k ívání Aplikace,
popř. k přístupu do Uživatelského účtu Uživatele.
2.4. Provozovatel aplikace uděluje Uživateli bezplatnou licenci k užívání Aplikace v rozsahu
a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace daného typu Uživatelského účtu.
Uživatel nemá právo udělit podlicenci k užívání Aplikace třetí osobě.
2.5. Užívání Aplikace je možné pouze v on-line režimu, mobilní zařízení musí být připojené
k síti internet, mít povolen přenos dat, popř. musí být připojeno k bezdrátové síti WiFi.
2.6. Uživatel je oprávněn zřídit více Uživatelských účtů, na každém mobilním zařízení však je
možné zřídit vždy pouze jeden Uživatelský účet.
2.7. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení dostupnosti Aplikace, a to
zejména z důvodu:
údržby nebo zlepšování funkčnosti Aplikace
vyšší mocí
výpadku elektrické energie nebo internetového připojení
důležitého obecného zájmu
podezření, že Uživatel nebo třetí osoba užívala nebo užívá jakoukoliv část Aplikace
nedovoleným způsobem
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
2.8. Provozovatel aplikace nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu v důsledku užívání
Aplikace nebo z důvodu omezení dostupnosti Aplikace, za její obsah a ani negarantuje výši
nabízených slev Poskytovateli na jednotlivých čerpacích stanicích.
Funkce a účel Aplikace
3.1. Aplikace je primárně určena k poskytování informací o čerpacích stanicích, které jsou
zapojeny do věrnostního programu uniPAY, přičemž Uživateli jsou dostupné zejména
informace vztahující se k:
aktuálním cenám pohonných hmot v CZK, popř. EUR, přičemž tyto ceny jsou
automaticky aktualizovány prostřednictvím informačních systémů jednotlivých
čerpacích stanic
dané lokalitě, s uvedením adresy a možností spuštění navigace k vybrané čerpací
stanici
dostupným kontaktům a provozní době vybrané čerpací stanice
výši poskytovaných slev na pohonné hmoty
rozsahu nabízených doplňkových služeb (shop, bistro, WC, akceptované platební
karty, myčka, tankautomat, atd…)
akceptovaným platebním metodám
dalším obecným a průběžně aktualizovaným nabídkám služeb a akcí, zveřejňovaných
jednotlivými Poskytovateli
vizuální podobě konkrétních čerpacích stanic a navazujících služeb (reálné fotografie)
3.2. Aplikace umožňuje Uživateli spustit navigaci nastavenou v jeho mobilním zařízení
3.3. Aplikace generuje automaticky slevovou kartu formou čárového kódu, která funguje
jako virtuální karta. Tuto kartu může Uživatel na jednotlivých čerpacích stanicích zapojených
do věrnostního programu uniPAY využít k uplatnění slevy pro nákup pohonných hmot,
případně dalšího zboží nebo služeb, pokud jsou jednotlivými Poskytovateli nabízeny.
3.4. Nárok na nabízenou slevu uplatní Uživatel tak, že předloží obsluze čerpací stanice
k načtení do pokladního systému čárový kód virtuální kartu zobrazenou na jeho mobilním
zařízení.
Databáze Aplikace
4.1. Uživatel není oprávněn užívat databázi Aplikace jiným než běžným způsobem, který je
v souladu s funkcí a účelem Aplikace, zejména není oprávněn databázi Aplikace strojově
vytěžovat (zejména s využitím tzv. softwarových robotů).
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
4.2. Uživatel bere na vědomí skutečnost, že jakýkoliv obsah m vložený do databáze
Aplikace, se stává součástí Aplikace, a to bez jakéhokoliv nároku ivatele na plnění od
Provozovatele aplikace nebo třetí osoby.
4.3. Výhradním správcem databáze Aplikace je Provozovatel aplikace, který určuje veškeré
parametry databáze Aplikace a dohlíží na její obsah.
Změna VOP
5.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel aplikace uzavírá Smlouvu v běžném
obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující
dlouhodobě k opětovným plněním stejného nebo obdobného druhu s odkazem na tyto VOP.
Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele aplikace podle těchto
VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny
těchto VOP.
5.2. Smluvní strany tímto sjednávají právo Provozovatele aplikace na změnu obsahu těchto
VOP, a zároveň se obě smluvní strany dohodly na tom, že veškeré změny VOP budou
Uživateli, jako druhé smluvní straně, oznamovány notifikací prostřednictvím Aplikace.
Uživatel právo změny VOP odmítnout a předmětný závazkový vztah mezi ním a
Provozovatelem aplikace z tohoto důvodu ukončit.
5.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu,
tedy dojde k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu, řídí se taková Smlouva obsahem
VOP ve znění platném ke dni uzavření takové Smlouvy.
Trvání smlouvy
6.1. Smlouva uzavřená na základě těchto VOP je uzavřena na dobu neurčitou. K zániku
Smlouvy dochází dohodou smluvních stran ke dni stanovenému v takové dohodě, dále
v důsledku deaktivace Uživatelského účtu Provozovatelem aplikace nebo Uživatelem.
6.2. Deaktivací ivatelského účtu je účet zrušen a Uživatel se nemůže domáhat jeho
obnovy. Uživatel je oprávněn kdykoliv deaktivovat svůj Uživatelský účet sám, Uživatelský
účet může být deaktivován i na základě vzájemné dohody smluvních stran, kdy Uživatel o
deaktivaci požádá Provozovatele aplikace, který deaktivaci Uživatelského účtu provede.
6.3. Po deaktivaci Uživatelského účtu, resp. po zániku Smlouvy, je Provozovatel aplikace
oprávněn odstranit veškerý obsah Uživatelského účtu. V takovém případě nemá Uživatel vůči
Provozovateli aplikace právo na jakoukoliv náhradu.
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
6.4. Provozovatel aplikace nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití obsahu
Uživatelského účtu, a to z jakéhokoliv důvodu. Pro tento případ ne Uživatel oprávněn
nárokovat náhradu vzniklé škody. Uživatel je srozuměn s tím, že je povinen si zajistit lohu
veškerého obsahu Uživatelského účtu prostřednictvím vlastního zálohování dat.
Ochrana a zpracování osobních údajů
7.1. Uživatel souhlasí se zpracování osobních údajů o své osobě v rozsahu, v jakém je
poskytl Provozovateli aplikace při uzavírání Smlouvy nebo později v rámci smluvního vztahu
a užívání Aplikace (dále jen osobní údaje“). Souhlas se zpracování osobních údajů je
poskytnut na dobu neurčitou. Ochrana osobních údajů ivatele je Provozovatelem aplikace
poskytována v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších novelizací (dále jen „ZoOU“).
7.2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem aplikace pro účely
plnění smluvních povinností a povinností vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů. Uživatel potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Zpracováním osobních údajů je Provozovatel aplikace oprávněn za podmínek uvedených
v ZoOU pověřit třetí osobu.
7.3. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že byl Provozovatelem aplikace seznámen se
svými právy dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je
dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně písemně na adrese Provozovatele aplikace
odvolat a v případě potřeby se může v souladu s výše uvedeným zákonem obrátit přímo na
provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.4. Provozovatel může v souvislosti s přihlášením Uživatele do Aplikace ukládat do
koncového zařízení Uživatele tzv. „soubory cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení
služeb. Uživatel s ukládáním „souborů cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním
„souborů cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „souborů cookies“ odmítnout
prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
7.5. Provozovatel aplikace neodpovídá za případné neoprávněné zásahy třetích osob,
v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům či obsahu části
Aplikace, kterou vytvořil a spravuje Uživatel.
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.
7.6. Provozovatel aplikace je oprávněn využívat obsah a osobní údaje poskytnuté Uživatelem
za účelem zlepšování služeb a fungování a nastavení Aplikace a ke komunikaci s Uživatelem.
7.7. Uživatel souhlasí s tím, aby mu byla prostřednictvím jeho Uživatelského účtu zasílána do
jeho mobilního zařízení obchodní či jiná sdělení Provozovatele aplikace nebo třetích osob, a
to s využitím prostředků elektronické komunikace dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých
službách informační společnosti, ve znění pozdějších novelizací. Souhlas je Uživatelem
udělen dobrovolně a na dobu neurčitou a může být Uživatelem kdykoliv odvolán.
Závěrečná ustanovení
8.1. Provozovatel aplikace je oprávněn po uzavření Smlouvy s Uživatelem převést veškerá
svá práva a povinnosti vztahující se k Aplikaci na třetí osobu. K výše uvedenému převodu
práv a povinností uděluje Uživatel uzavřením Smlouvy svůj výslovný souhlas. V takovém
případě již uzavřená Smlouva nezaniká.
8.2. Veškeré právní vztahy vznikající z této Smlouvy, jakož i právní vztahy se Smlouvou
související, se řídí právním řádem České republiky. Vzájemná práva a povinnosti kupujícího a
prodávajícího se řídí zejména příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších novelizací. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné
spory z této Smlouvy vzniklé nebo s touto Smlouvou související budou primárně řešit
smírnou cestou, a to vzájemnou dohodou. Nebude-li však dosažení dohody o některé otázce
ani přes veškerou snahu možné, sjednávají smluvní strany výslovně, že pro řešení veškerých
sporů smluvních stran z této Smlouvy vzniklých nebo s touto Smlouvou souvisejících, je dána
pravomoc soudů České republiky spory projednat a rozhodnout s tím, že místně příslušným
pro řešení sporů je obecný soud Provozovatele aplikace v době vzniku sporu, určený
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších novelizací.
8.3. Veškerá oznámení či sdělení dle Smlouvy a těchto VOP mohou být realizována mezi
smluvními stranami písemně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Při
e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl ve formuláři při
uzavírání Smlouvy, popř. kterou později sdělí Provozovateli aplikace.
8.4. Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným, neplatnost tohoto ustanovení
nebude t za následek neplatnost uzavřené Smlouvy a VOP jako celku, pokud je takové
ustanovení oddělitelné od zbývající části Smlouvy nebo VOP.
8.5. Uživatel prohlašuje, že porozuměl obsahu a významu jednotlivých ustanovení Smlouvy a
těchto VOP, rozumí jim i jako celku a tuto Smlouvu a VOP v plném rozsahu a bez výhrad
přijímá, což stvrzuje odesláním řádně vyplněného formuláře.
8.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne ………….
2020 uniCODE SYSTEMS, s.r.o.